NAM NIE JEST WSZYSTKO JEDNO
– warsztaty i szkolenia wspierające rodziny dysfunkcyjne kształtujące odpowiedzialne rodzicielstwo i postawy prospołeczne

Wsparcie w projekcie otrzyma 80 osób: uczestnicy projektu (60 osób –  grupa A, B, , oraz osoby zależne – 20 osób, grupa D):

– 20 rodziców do 64 roku życia, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej lub zagrożonych odejściem dzieci do pieczy zastępczej (grupa A),

– 25 osób w wieku 15-25 lat przebywających lub opuszczających pieczę zastępczą (Dom Dziecka „Promyk” w Morągu),

– 15 osób w wieku 25-30 lat, które pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych (z powodu uzależnień, pozbawienia rodziców praw rodzicielskich, niezaradności społeczno-zawodowej, bezrobocia), które nie mają wzorców dotyczących funkcjonowania rodziny i wchodząc w dorosłe życie powielają schematy/stereotypy swoich rodzin (korzystanie ze świadczeń ośrodka pomocy społecznej, z PO.PŻ, zagrożenie oddania dzieci do pieczy zastępczej (Grupa B i C).

– by umożliwić rodzicom udział w projekcie  zaplanowano objęcie usługami opiekuńczymi w postaci zajęć w świetlicy środowiskowej z programem socjoterapeutycznym 20 dzieci w wieku 7-15 lat (grupa D) -w ramach istniejącej świetlicy środowiskowej: rozszerzenie oferty wsparcia (zatrudnienie specjalistów, zapewnienie materiałów szkoleniowych, poczęstunku dla dzieci itp.).

Uczestnikami projektu  będą mieszkańcy powiatu ostródzkiego, przede wszystkim z gminy Morąg, ale dopuszcza się udział w projekcie mieszkańców  z gmin: Miłakowo, Małdyty, Łukta (z tych terenów pochodzą dzieci przebywające w Domu Dziecka „Promyk”). Celem projektu jest  wzrost wiedzy w zakresie zdrowego funkcjonowania rodziny, przyczyniający się do aktywnego udziału w życiu społecznym i powrocie na rynek pracy oraz ułatwiający odejście od opieki instytucjonalnej 60 osób poprzez organizację wysokiej jakości usług aktywizacyjno-integracyjnych i wspierających integracje rodzin w okresie od 01.03.2017do 31.10.2017.


W projekcie zaplanowano realizację zadań:

w ramach USŁUG AKTYWIZACYJNO-INTEGRACYJNYCH:

– Indywidualne poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne i prawne),

– Zajęcia w ramach Akademii Rodziny (4 dniowy wyjazd wzmacniający więzi rodzinne, trening psychologiczny grupowy, trening komunikacji interpersonalnej, trening relacji rodzinnych, trening terapii uzależnień, trening umiejętności wychowawczych, trening psychologiczny – drama, trening prawidłowego funkcjonowania rodziny w tym żywienie i higieniczny tryb życia, gospodarowanie budżetem domowym itp.),

– Wsparcie Asystenta Rodziny (praca zatrudnionych w ramach projektu na okres 7 miesięcy dwóch asystentów rodziny wspierających pracę z rodzinami)

– Warsztaty integracji społecznej (samopomocowe grupy wsparcia, edukacja w grupie samokształceniowej, w tym zajęcia z prawa, integracji europejskiej i samorządności, zajęcia z etyki i kultury, kreowania własnego wizerunku).

w ramach USŁUG WSPIERAJĄCYCH INTEGRACJE RODZIN

– Kształtowanie postawy proaktywnej (promujące aktywność zawodową, uwzględniające udział kobiet w życiu zawodowym)

– Aktywność na rzecz społeczności lokalnej, której efektem zajęć ma być zrealizowanie inicjatyw społecznych:
a) zagospodarowanie miejsca w gminie, np. położenie polbruku, pomalowanie świetlicy wiejskiej, itp. w ramach zajęć budowlanych
b) organizacja wystawy rękodzieła artystycznego w ramach zajęć z rękodzieła
c) przygotowanie koszy na śmieci, półek w np. świetlicy wiejskiej, tablic sołeckich – w ramach zajęć z majsterkowania
d) organizacja podsumowania projektu z udziałem zaproszonych gości (władze gminy, województwa) prezentacje, występy, poczęstunek – zajęcia twórcze i kulinarne.