Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „JAK NIE MY TO KTO” razem z partnerami:
CSK Animator Katarzyna Królak oraz Gminą Barczewo

realizują projekt:

„NIE – ZWYKŁE RODZINY”
wsparcie w zakresie kształtowania postaw prospołecznych oraz aktywnego udziału w życiu społecznym 60 osób z terenu Gminy Barczewo zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie – program rewitalizacyjny”

Celem projektu jest wzrost wiedzy w zakresie zdrowego funkcjonowania rodziny przyczyniający się do aktywnego udziału w żuciu społecznym i powrocie na rynek pracy 90 uczestników projektu zamieszkujących obszary rewitalizacji miasta Barczewa ujęte w Lokalnym Planie Rewitalizacji poprzez ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Okres realizacji projektu
od 01.03.2019 do 31.08.2019

Nr i Nazwa Osi: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne
Nr i nazwa działania: RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym
Numer i nazwa Poddziałania: RPWM. 11.02.04 Ułatwianie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn
Wartość ogółem: 599 775,00zł
Wydatki kwalifikowalne: 599 775,00zł
Wnioskowane dofinansowanie: 569 775,00zł
Wkład z UE: 509 808,75zł
Wkład własny: 5,00%
% dofinansowania: 95,00%
Bez pomocy publicznej

W projekcie realizowane będą następujące zadania:

USŁUGI AKTYWIZACYJNO – INTEGRACYJNE:
-indywidualne poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne i prawne)
-zajęcia w ramach Akademii Rodziny w tym rodzinny wyjazd integracyjny
-wsparcie Konsultanta Rodziny
-warsztaty integracji społecznej

USŁUGI WSPIERAJĄCE INTEGRACJĘ RODZIN:
-kształtowanie postawy proaktywnej (promujące aktywność zawodową, uwzględniające udział kobiet w życiu zawodowym)
-aktywność na rzecz społeczności lokalnej, w tym majsterkowanie, rękodzieło artystyczne, zajęcia kulinarne i inne

Udział w projekcie jest bezpłatny, zapewniamy koszty dojazdu i poczęstunek na zajęciach.

Dzieci do 15lat, których rodzice uczęszczać będą na zajęcia zapewniony będą miały pobyt w świetlicy środowiskowej (w tym opieka specjalistyczna, poczęstunek, materiały na zajęcia).

Rekrutacja:
tel: 509 338 304

Biuro projektu:
ul. Głowackiego 28 p. 708
10-449 Olsztyn
email: fundacjajnmtk@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!