Tajemniczy Ogród Hortiterapii- program usług dla rodzin realizowany w ramach rewitalizacji miasta Morąg

 1. Realizator projektu: Fundacja na Rzecz rozwoju Społeczno-Gospodarczego ,,Jak nie my to kto”
 2. Partnerzy:
  PARTNER A – gmina Morag
  PARTNER B – CKK Anita Graczyk
 1. Tytuł projektu: Tajemniczy Ogród Hortiterapii- program usług dla rodzin realizowany w ramach rewitalizacji miasta Morąg
 2. Cel projektu: Wzrost wiedzy w zakresie zdrowego funkcjonowania rodziny przyczyniający się do aktywnego udziału w życiu społecznym i powrocie na rynek pracy oraz ułatwiający odejście od opieki instytucjonalnej mieszkańców ulic objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji dla miasta Morąg.
 3. Okres realizacji – 01.02.2019 – 31.08.2019
 4. Biuro projektu: Plac Kombatantów 8/1, 14-300 Morąg
  E-mail: fundacja@jakniemytokto.org.pl
  Telefon: 89 614 10 60
 1. Realizowane zadania:
  W RAMACH USŁUG AKTYWIZACYJNO-INTEGRACYJNYCH:
 • Indywidualne poradnictwo specjalistyczne
 • Zajęcia w ramach Akademii Rodziny
 • Wsparcie Konsultanta Rodziny
 • Warsztaty integracji społecznej

W RAMACH USŁUG WSPIERAJĄCYCH INTEGRACJĘ RODZINY:

 • Aktywność na rzecz społeczności lokalnej
 1. Grupę docelową w projekcie stanowi 90 osób w wieku 15-64 lata zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym.

Nr i nazwa osi priorytetowej:
RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Nr i nazwa działania: RPWM.11.02.00
Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Nr i nazwa Poddziałania: RPWM.11.02.03
Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe

 

Znalezione obrazy dla zapytania herb morąg