Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „JAK NIE MY TO KTO” razem z partnerami:

CSK Animator Katarzyna Królak oraz Gminą Barczewo

realizują projekt: 

 

„NIE – ZWYKŁE RODZINY”

wsparcie w zakresie kształtowania postaw prospołecznych oraz aktywnego udziału w życiu społecznym 60 osób z terenu Gminy Barczewo zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie – program rewitalizacyjny”

 

 

Celem projektu jest wzrost wiedzy w zakresie zdrowego funkcjonowania rodziny przyczyniający się do aktywnego udziału w żuciu społecznym i powrocie na rynek pracy 90 uczestników projektu zamieszkujących obszary rewitalizacji miasta Barczewa ujęte w Lokalnym Planie Rewitalizacji poprzez ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. 

 

Okres realizacji projektu 

od 01.03.2019 do 31.08.2019

 

Nr i Nazwa Osi: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Nr i nazwa działania: RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Numer i nazwa Poddziałania: RPWM. 11.02.04 Ułatwianie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Wartość ogółem: 599 775,00zł

Wydatki kwalifikowalne: 599 775,00zł

Wnioskowane dofinansowanie: 569 775,00zł

Wkład z UE: 509 808,75zł

Wkład własny: 5,00%

% dofinansowania: 95,00%

Bez pomocy publicznej

 

W projekcie realizowane będą następujące zadania:

 

USŁUGI AKTYWIZACYJNO – INTEGRACYJNE:

-indywidualne poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne i prawne)

-zajęcia w ramach Akademii Rodziny w tym rodzinny wyjazd integracyjny

-wsparcie Konsultanta Rodziny

-warsztaty integracji społecznej

 

USŁUGI WSPIERAJĄCE INTEGRACJĘ RODZIN: 

-kształtowanie postawy proaktywnej (promujące aktywność zawodową, uwzględniające udział kobiet w życiu zawodowym)

-aktywność na rzecz społeczności lokalnej, w tym majsterkowanie, rękodzieło artystyczne, zajęcia kulinarne i inne

 

Udział w projekcie jest bezpłatny, zapewniamy koszty dojazdu i poczęstunek na zajęciach. 

 

Dzieci do 15lat, których rodzice uczęszczać będą na zajęcia zapewniony będą miały pobyt w świetlicy środowiskowej (w tym opieka specjalistyczna, poczęstunek, materiały na zajęcia).

 

Rekrutacja:

tel: 509 338 304

 

Biuro projektu:

  1. Głowackiego 28 p. 708

10-449 Olsztyn

email: fundacjajnmtk@gmail.com

 

Serdecznie zapraszamy!