Usługi społeczne dla osób zagrożonych i wykluczonych społecznie- Barczewo”

Celem projektu jest wzrost wiedzy w zakresie zdrowego funkcjonowania rodziny przyczyniający się do aktywnego udziału w życiu społecznym

i powrocie na rynek pracy 90 uczestników projektu mieszkańców miasta i gminy Barczewo poprzez ułatwienie dostępu do przystępnych

cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

w okresie 01.10.2019 do 31.05.2020r.

Okres realizacji projektu od 01.10.2019 do 31.05.2020

Nr i Nazwa Osi: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Nr i nazwa działania: RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo,

trwałych oraz wysokiej jakość i usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Numer i nazwa Poddziałania: RPWM. 11.02.04 Ułatwianie dostępu do usług

społecznych – projekt ZIT Olsztyn

 

W projekcie realizowane będą następujące zadania:

USŁUGI AKTYWIZACYJNO – INTEGRACYJNE:

–  indywidualne poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne i prawne),

– zajęcia w ramach Akademii Rodziny w tym rodzinny wyjazd integracyjny

– wsparcie Konsultanta Rodziny

-warsztaty integracji społecznej

 

USŁUGI WSPIERAJĄCE INTEGRACJĘ RODZIN:

– kształtowanie postawy proaktywnej (promujące aktywność zawodową, uwzględniające udział kobiet w życiu zawodowym)

– aktywność na rzecz społeczności lokalnej w tym majsterkowanie, rękodzieło artystyczne, zajęcia kulinarne i inne.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny, zapewniamy poczęstunek na zajęciach.

Dzieci do lat 15, których rodzice uczęszczają na zajęcia będą miały zapewniony pobyt na świetlicy środowiskowej

(w tym opiekę, materiały na zajęcia).

Biuro projektu:

Głowackiego 28 pok. 708;

10-449 Olsztyn

e-mail: fundacjajnmtk@gmail.com

 

Zajęcia odbywać się będą w Klubie Integracji Społecznej w Barczewie

ul. Mickiewicza 40; II piętro pok nr 2

 

Wartość projektu ogółem: 607 675,00zł
Wydatki kwalifikowalne: 607 675,00zł
Wnioskowane dofinansowanie: 577 175,00zł
Wkład UE: 516 523,75zł
Wkład własny: 5,01%
% dofinansowania 94,99%